فرآیند انعقاد اکتریکی

فرآیند انعقاد اکتریکی

پیش تصفیه و تصفیه فاضلاب در کارواش ها...

پیش تصفیه و تصفیه فاضلاب در نساجی...

پیش تصفیه و تصفیه فاضلاب در قالیشویی...

پیش تصفیه و تصفیه فاضلاب در کاغذ سازی...

انواع خدمات تصفیه فاضلاب به شرح زیر است:

1- کلیه مراکزی که در آنها نیروی انسانی سکونت داشته و یا مشغول به فعالیت باشد مشتریان ما در این زمینه می‌باشند.
2- کلیه مراکز صنعتی که در فرآیند صنعتی خود به آب نیازدارند و در نتیجه تولید فاضلاب می‌نمایند.
 3- کلیه مراکز درمانی، بیمارستان‌های عمومی و تخصصی و غیره از مشتریان ما در این زمینه می‌باشند.

فرم نظرات